Koncernredovisning

Om ditt företag är en koncern som består av flera företag som är dotterbolag till ett
moderbolag (ägare) så behöver troligtvis en koncernredovisning upprättas.
Moderföretaget i en större koncern måste upprätta en koncernredovisning medan ett
moderföretag med ett mindre dotterbolag utan större betydelse för koncernen inte
alltid behöver det. Vilka regler som gäller för företag i en koncern beror på företagets omsättning.

Vad innehåller en koncernredovisning?

En koncernredovisning är den redovisning som innefattar hela koncernen som
helhet, med samtliga tillhörande koncernföretag. Koncernredovisning upprättas för att
ge en helhetsbild av koncernens resultat, ställning och kassaflöde. I
koncernensredovisningsens samtliga koncernföretag som en enhet istället för flera
olika enheter. Det innebär att samtliga koncernföretagens resultaträkning och
balansräkning har slagits ihop med varandra och utgör då en gemensam balans- och
resultaträkning. Ett koncernbokslut måste upprättas i slutet av varje räkenskapsår.

Goda kunskaper krävs

Det blir allt vanligare att koncerner delas upp i olika enheter. Det gör att
Redovisningskonsulter måste ha goda kunskaper inom koncernredovisning. För att
kunna upprätta koncernens redovisning krävs ett stort förarbete och en kunnig
professionell ekonom, som exempelvis en redovisningskonsult. Det är utifrån denna
sammanställda redovisning som många beslut fattas.

Senaste nytt